Skip to main content

Tehnički permetrin

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Permetrin je sintetski piretroid sa kontaktnim i digestivnim insekticidnim delovanjem. Ima i blago repelentno delovanje. Kao tehnički (visoko koncentrovani) nezamenjiva je sirovina za proizvodnju širokog spektra profesionalnih i komercijalnih insekticida.

H 302-Štetno ako se proguta
H 332-Štetno ako se udiše
H 410-Veoma toksično za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Važna napomena: Nema informacija o opasnim svojstvima

Preuzmite bezbedonosni list