Skip to main content

Rattidion

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

RATTIDION PASTA je rodenticid spreman za upotrebu, sa antikoagulantnom aktivnom materijom Bromadiolon, namenjen za uništavanje domaćeg miša (Mus musculus), crnog pacova (Rattus rattus), i sivog pacova (Rattus norvegicus), i efikasan je već posle prvog gutanja od strane pomenutih glodara. Ne uznemirava i ne predstavlja opasnost po druge glodare.

RATTIDION PASTA

Rodenticid spreman za upotrebu, gotovi mamak

Zip kesa sa višekratnim sistemom otvaranja i zatvaranja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

RATTIDION PASTA je rodenticid spreman za upotrebu, sa antikoagulantnom aktivnom materijom Bromadiolon, namenjen za uništavanje domaćeg miša (Mus musculus), crnog pacova (Rattus rattus), i sivog pacova (Rattus norvegicus), i efikasan je već posle prvog gutanja od strane pomenutih glodara. Ne uznemirava i ne predstavlja opasnost po druge glodare.

RATTIDION PASTA proizvod sadrži neprijatan (gorak) agens kako bi se sprečilo slučajno gutanje od strane dece.

RATTIDION PASTA je primerena za spoljašnju i unutrašnju primenu, i to u:

Stambenim i industrijskim zgradama
Magacinima
Kućama
Farmama
Brodovima
Podrumima
Garažama
Baštama

UPUSTVO ZA UPOTREBU I PREPORUČENE DOZE

Proizvod je spreman za upotrebu i mora se koristiti u preporučenim dozama, navedenim ispod. Proizvod je spakovan u vrećice od specijalnog papira koje se ne otvaraju, već se direktno primenjuju. Mamci se stavljaju u kutije za mamke, vidno obeležene, kako bi se mamci zaštitili od atmosferskih uticaja, i kako bi se sprečilo delovanje mamka na neciljne vrste i oslobadjanje u životnu sredinu. Udaljenost izmedju svakog mamka treba da bude od 3 do 10 metara. Izbegavajte diranje proizvoda golim rukama i koristite zaštitne rukavice.

Preporučene doze:

Domaći miš: 2 mamka (40g) na svakih 100 m²

Sivi pacov: 3-5 mamaka (60-100g) na svakih 100 m²

Crni pacov: 3-5 mamaka (60-100g) na svakih 100 m²

Zamenite jednom nedeljno mamke u kutijama ako je potrebno. Svakodnevno uklanjati uginule životinje u skladu sa lokalnim propisima. Proizvod nije predvidjen za stalnu upotrebu, akcija suzbijanja traje do 6 nedelja. Na kraju akcije ukloniti kutija sa mamcima i odložiti ostatke mamka u skladu sa lokalnim propisima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list. Interval primene: Akcije suzbijanje se moraju sprovoditi vise puta u toku godine u zavisnosti od infestacije glodara. Zabrana pristupa: Mamci ne smeju biti dostupni deci, domaćim i divljim životinjama.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

H300+H310+H330 – Smrtonosno ako se proguta/ Smrtonosno u kontaktu sa kožom/ Smrtonosno ako se udiše.
H302 – Štetno ako se proguta.
H315 – Izaziva iritaciju kože.
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka.
H332 – Štetno ako se udiše.
H372 – Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Rok trajanja: 3 godine

Proizvođač: INDUSTRIAL CHIMICA, Italija

Preuzmite brošuru: RATTIDION PASTA

Preuzmite bezbednosni list: Rattidion pasta BL srpski.pdf