Skip to main content
Pesguard® S 102

Pesguard® S 102

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

INSEKTICIDNI KONCENTRAT

KOJI SADRŽI 10,5 % SUMITHRIN® (D-FENOTRIN )

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Biocidni proizvod je sredstvo za suzbijanje letećih i gmizućih insekata kao što Pesguard® S102su muve, moljci, komarci, bubašvabe, stenice itd.

Proizvod se rastvara sa vodom i koristi kao ULV aerosol, zamagljivanjem ili prskanjem. Pesguard ® S 102 je proizvod sa slabim mirisom, bez nepostojanih organskih materija (VOC ), što daje brži efekat u suzbijanju insekata – štetočina po javno zdravlje.

Za suzbijanje sledećih vrsta insekata:

Musca domestica (kućna muva ), Culex quinquefasciatus (komarac ), Blattela germanica (bubašvaba tip germanica ), Blattela orientalis (bubašvaba tip orientalis ), Cimexlectularius (stenica ), Rhyzopertha dominca (žitni moljac ), Tribolium confusum (brašneni moljac ), Orhyzaephilus surinamensis (surinamski brašnar ), Sitophilus granaries (žitni žižak ),  Ephestia kuenhiella (brašneni moljac ), Plodia interpunctella (rđasti ili bakarni moljac ), Lasioderma serricorne (duvanske bube ).

Nanošenje gotovog radnog rastvora:

Prskanjem površina u domaćinstvima, kuhinjama, prehrambenoj industriji, javnim ustanovama, prodavnicama hrane, hotelima, vozilima javnog prevoza, objektima javnog zdravlja i drugim javnim objektima.

Na otvorenom prostoru se prskaju mesta odlaganja otpada i šuta, kanalizacioni rastvori ( osim ako se pri radu koriste filteri ).

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE O NAČINU RAZBLAŽIVANJA I NANOŠENJA (ULV,  ZAMAGLJIVANJE I PRSKANJE) PREUZMITE BROŠURU NA DNU STRANICE.

Smernice za korišćenje

PRE UPOTREBE AMBALAŽU DOBRO PROMUĆKATI.

Radni rastvor pripremiti neposredno pre upotrebe. Neiskorišćeni radni rastvor ne treba skladištiti.

Uslovi skladištenja

Čuvati u hladnom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati van domašaja dece.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

Rok trajanja: 3 godine.

Proizvođač: SUMITOMO CHEMICAL

Zemlja porekla: Japan

H-fraze
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

Preuzmite brošuru: Pesguard® S 102

Preuzmite bezbedonosni list