Skip to main content

Pesguard CT-2.6

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Pesguard® CT 2.6 je idealan proizvod za suzbijanje odraslih muva u objektima za životinje kao I u drugim objektima gde se muve mogu naći u velikom broju.

Pesguard® CT 2.6 je kontaktni insekticid protiv odraslih muva koji u sebi sadrži sadrži seksualni feromon trikozen Z-9, sa odličnom efikasnošću i dugotrajnim delovanjem tokom 6-8 nedelja. Usled sadržaja feromona on je veoma privlačan za domaće i stajske muve (Musca domestica, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans), koje se rado hrane na površinama koje se tretiraju.

Za dobro dejstvo, Pesguard® CT 2.6 treba da se nanosi na mnogo malih površina, ravnomerno raspoređenih u prostorijama gde borave muve.

Mesta na kojima se koristi:

Pesguard® CT 2.6 je idealan proizvod za suzbijanje odraslih muva u objektima za životinje kao I u drugim objektima gde se muve mogu naći u velikom broju. Pesguard® CT 2.6 treba selektivno da se nanosi na mesta gde muve mogu da borave: zidovima, stubovima, okvirima prozora itd. Nanošenje treba da se izvrši odmah nakon prvog pojavljivanja muva.

Kako se proizvod koristi:

Potrebne količine: za objekat površine 200 m² potrebno je naneti 500 ml Pesguard® CT 2.6.

Premazivanje

Pesguard® CT 2.6 se veoma lako nanosi premazivanjem I ovo je prvi izbor kod metoda primene-nanošenja preparata.

Proizvod treba da se nanosi nerazblažen četkom na što vise manjih površina ( kod korisne površine od 200 m² oko 60 premaza u pojasu od 10x30 cm) na zidovima, boksevima za hranjenje, vratima, okvirima prozora, cevima za mleko itd., u blizini ( ali izvan domašaja) životinja. Najbolje mesto za postavljanje proizvoda je tamo gde muve najvise borave. Vazno je obezbediti nanošenje preparata na čistu I neupijajuću površinu.

U štalama gde nema dovoljno prostora za primenu, mi preporučujemo sledeće rešenje: obesiti oko 60 lakiranih, blago apsorbujućih kartonskih,trakastih isečaka (dimenzija 20x15 cm-A5) u blizini životinja (ali van njihovog domašaja).

Raspršivanje

Moguće je nanositi Pesguard® CT 2.6 putem raspršivanja.

Za površinsko područje od 200 m² trebalo bi Pesguard® CT 2.6 rastvoriti u 1 L vode I naneti sa leđnim raspršivačem, pri niskom pritisku, na mnoga mesta koja muve preferiraju za boravak, npr. stubovi, zidovi, ramovi, okviri za prozore, linije za mleko itd. u blizini (ali van domašaja) životinja.

Napomene:

Pesguard® CT 2.6 se može naneti blizu životinja u štalama a nanošenje se može izvršiti putem premazivanja čak I u slučaju da su životinje prisutne u objektu. Ipak, potrebno je osigurati da životinje ne mogu da dohvate ili poližu tretirana mesta.

Pripremljeni rastvor preparata trebalo bi iskoristiti istog dana a razblaženi rastvor ne treba skladištiti.

Tretman treba ponoviti ukoliko je potrebno.

Mere opreza za bezbedno rukovanje: pogledati nalepnicu proizvoda I tabelu bezbednosnih podataka.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
H315 Izaziva iritaciju kože.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H302 Štetno ako se proguta.
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

Proizvođač: SUMITOMO CHEMICAL

Zemlja porekla: Japan

Preuzmite brošuru: Pesguard ct 2.6.pdf

Preuzmite bezbedonosni list