Skip to main content

Gokilaht

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Biocidni proizvod je sredstvo za suzbijanje letećih i gmizućih insekata kao što su muve, moljci, komarci, bubašvabe, stenice itd.

INSEKTICIDNI KONCENTRAT

KOJI SADRŽI 10,5 % SUMITHRIN® (D-FENOTRIN )

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Biocidni proizvod je sredstvo za suzbijanje letećih i gmizućih insekata kao što su muve, moljci, komarci, bubašvabe, stenice itd.

Proizvod se rastvara sa vodom i koristi kao ULV aerosol, zamagljivanjem ili prskanjem. Pesguard ® S 102 je proizvod sa slabim mirisom, bez nepostojanih organskih materija (VOC ), što daje brži efekat u suzbijanju insekata – štetočina po javno zdravlje.

Za suzbijanje sledećih vrsta insekata:

Musca domestica (kućna muva ), Culex quinquefasciatus (komarac ), Blattela germanica (bubašvaba tip germanica ), Blattela orientalis (bubašvaba tip orientalis ), Cimexlectularius (stenica ), Rhyzopertha dominca (žitni moljac ), Tribolium confusum (brašneni moljac ), Orhyzaephilus surinamensis (surinamski brašnar ), Sitophilus granaries (žitni žižak ),  Ephestia kuenhiella (brašneni moljac ), Plodia interpunctella (rđasti ili bakarni moljac ), Lasioderma serricorne (duvanske bube ).

Nanošenje gotovog radnog rastvora:

Prskanjem površina u domaćinstvima, kuhinjama, prehrambenoj industriji, javnim ustanovama, prodavnicama hrane, hotelima, vozilima javnog prevoza, objektima javnog zdravlja i drugim javnim objektima.

Na otvorenom prostoru se prskaju mesta odlaganja otpada i šuta, kanalizacioni rastvori ( osim ako se pri radu koriste filteri ).

ZA DETALJNIJE INFORMACIJE O NAČINU RAZBLAŽIVANJA I NANOŠENJA (ULV,  ZAMAGLJIVANJE I PRSKANJE) PREUZMITE BROŠURU NA DNU STRANICE.

Smernice za korišćenje

PRE UPOTREBE AMBALAŽU DOBRO PROMUĆKATI.

Radni rastvor pripremiti neposredno pre upotrebe. Neiskorišćeni radni rastvor ne treba skladištiti.

Uslovi skladištenja

Čuvati u hladnom i dobro provetrenom prostoru. Čuvati van domašaja dece.

Proizvod primeniti prema priloženom uputstvu.

H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
H302 Štetno ako se proguta.
H312 Štetno u kontaktu sa kožom.
H315 Izaziva iritaciju kože.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H330 Smrtonosno ako se udiše.
H332 Štetno ako se udiše.
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma
H371 Može da dovede do oštećenja organa
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja
H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Rok trajanja: 3 godine.

Proizvođač: SUMITOMO CHEMICAL

Zemlja porekla: Japan

Preuzmite brošuru: Pesguard® S 102

Bezbedonosni list: Preuzmi