Skip to main content

Black Pearl

Koristite biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Black Pearl brošura

H301: Toksično ako se proguta.
H332: Štetno ako se udiše.
H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H400: Veoma toksično po živi svet u vodi.

Bezbedonosni list: Preuzmi